fbpx
Who is Klaus Schwab | DIET WITHOUT DIET
  • Vertalen kan hier!
  • Vous pouvez traduire ici!
  • Sie können hier übersetzen!
  • You can translate here!
Hello world Below you can translate the site into the desired language !

Wie is Klaus Schwab

 
 

De onderstaande uiteenzetting over o.a. Klaus Schwab kwam ik ergens in een commentaar tegen. Ik heb getracht de bron te achterhalen maar dat is niet gelukt. Manfred, dat is alles wat ik weet.

Maar omdat het belangrijk is dat iedereen te weten komt wie Klaus Schwab is post ik het bericht.

99% van de bevolking weet niet wie hij is; in media en opleidingen wordt hij stelselmatig verzwegen.

Opmerkelijk, maar bewust, want deze man heeft meer invloed dan welke koning of keizer ooit had in deze wereld. En die macht wil geen publieke aandacht die niets brengen kan en slechts ondermijnend kan werken…

Vanachter de coulissen werken en politici het werk laten doen is dan veel effectiever. Politici bewonderen Klaus Schwab en zijn onder de indruk van zijn macht en invloed, ze voeren opdrachten voor hem uit. Dat is laf en achterbaks en ook héél erg gevaarlijk omdat je als burger niet weet wat er precies speelt en waar eventueel gevaar dan vandaan zou moeten komen.

Maar! Die antwoorden zijn er inmiddels al een tijdje.

In 1970 richtte Klaus het World Economic Forum (afgekort WEF) op. (Niet helemaal juist, hij richtte eerst het European Management Forum op en veranderde dat in 1987 in het World Economic Forum. MvT)

Als Executive Chairman van zijn WEF maakt hij al ruim 50 jaar plannen voor “Globalization”; Westerse landen moeten hun identiteit inleveren en opgaan in één globale wereldmacht. Het WEF koppelt politici, beleidsmakers en multinationale bedrijven aan elkaar om “Global Control” vorm te geven. Nationale Politici committeren zich aan de WEF plannen. Alleen dan bereik je één globale macht voor de hele westerse wereld.

Klaus Schwab vindt dat dit de controle brengt die de wereld nodig heeft. Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a. multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de WEF plannen werken en elkaar diensten verlenen. In economische (en politieke!) zin beheersen de WEF miljardairs en de WEF partners de westerse wereld al volledig. Zo’n concentratie van ongekende macht was er nooit eerder in de wereldgeschiedenis.

Klaus Schwab heeft (al vóór 2019) Covid-19 ingepland als instrument voor “The Great Reset”. Zijn boek “Covid-19: The Great Reset” staat vol met plannen. Ook COVID-pass moet ingevoerd worden; Via bloedscan komt intensieve controle op jaarlijks verplichte vaccinaties voor elke wereldburger. In sommige landen (o.a. Australië) zijn al wettelijke sancties opgesteld (o.a. hogere zorgpremie, uitsluiting van kinderopvang, reizen, scholing etc.)

Het vervolg plan is ID2020; dit brengt bio chips & DNA-vaccinatie die ons moeten koppelen (via G5 in de blokchain) met controle op het brein en immuniteit. Dat haakt aan op het plan; Trans Human Agenda waarin mens & technologie samensmelten.

Presidenten, ministers, hoge ambtenaren (inclusief Kabinet Rutte) waren in januari 2020 weer bij het jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland. Het 2020 thema was “Globalization 4.0” met videopresentaties, lezingen én trainingssessies. Het WEF voedt het Brusselse netwerk waar politici driftig lobbyen en allemaal werken aan de WEF-agenda. In het WEF-elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. WEF-multinationals maken deals met nationale politici en zetten deuren voor elkaar open. Het WEF is dé spil in globale machtsvorming. Politici werken collectief (uit eigenbelang) aan de WEF-agenda.

Het volk weet totaal niet wat er speelt en leeft zo al decennialang in 100% schijndemocratie. Alle WEF-miljardairs, zoals o.a. de Rockefellers, de Bilderbergers, waar Klaus er ook één van is. George Soros en Bill Gates zitten al extreem ingeworteld in alle vitale delen van onze westerse wereld. 95% van Radio, TV, print media, medische faculteiten, opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen, etc. zijn in bezit en van hen afhankelijk.

doneer

Bill Gates (WEF agenda contributor) financiert via zijn Bill & Melinda Gates foundation (WEF partner) de WHO (WEF partner) voor ruim 70%! De WHO heeft diepe banden met de vaccin-industrie; Bill Gates was al, vanwege zijn passie voor vaccins, investeerder in 7 vaccinfabrieken. De WHO opereert buiten toezicht van de wet en in haar vaccinatie ‘proeftuinen’. In India & Afrika hebben al vele duizenden mensen letsel opgelopen of de dood gevonden. Zoals in 2014, toen de WHO in Kenia duizenden vrouwen tegen ‘Tetanus’ vaccineerde. 90% kreeg miskramen en werd onvruchtbaar. Lokale artsen startten een rechtszaak tegen de WHO. Daar kwam uit dat dé-populatie het doel was waarbij Tetanus als cover-up is gebruikt.

Onder Gates krijgt de WHO in 2017 Dhr. Tedros, aangeklaagd voor genocide in Ethiopië, als nieuwe Generaal Directeur. Hij wordt de ‘trekpop’ van Gates genoemd. Ook is Bill Gates oprichter van GAVI; the Vaccine Alliance (WEF-partner) die van ons land 350 miljoen donatie kreeg én van project ID2020; bedoelt om wereldburgers te voorzien van (nano) bio chips en jaarlijkse vaccinaties. Het Bill Gates project id2020 is door het WEF omarmt en onderdeel geworden van de Trans Human Agenda. Geen toeval; alle ID2020 founders (o.a. Microsoft) zijn ook op hun beurt weer WEF-partner.

Op 20 maart jl. stelt Minister Hugo de Jonge, ex-basisschool leraar zonder enige medische kennis, en Feike Sybesma, WEF-comité member, aan als ‘onafhankelijk corona gezant’ om een Covid-19 vaccinleverancier te vinden. Feike adviseert AstraZeneca AG (WEF-partner), waar zijn broer Hans de CEO van is. Hugo bestelt direct al voor honderden miljoenen aan vaccins.

Kabinetten in westerse landen werken, samen met WEF-multinationals, collectief aan de WEF-agenda en maken zich schuldig aan ernstige vorm van kiezersbedrog. Dat er geen democratie is, is een keihard gegeven. Het politiek systeem verandert in hoog tempo naar een dictatoriaal systeem waar de bevolking niets meer in te brengen heeft. Het is van belang dat zoveel mensen zich beginnen te realiseren wat Klaus Schwab en Co (World Economic Forum) allemaal als plan klaar heeft. En hoever politici wereldwijd zijn ingekapseld, omgekocht en gebrainwasht om de WEF doelen mogelijk te maken.

De focus bij burgers moet al lang niet meer liggen op de Corona-hoax, en hoe gevaarlijk het wel of niet is. Covid vormt op zich geen enkele bedreiging. Maar als iedereen daar wel mee bezig is, is dat de afleiding die deze elite miljardairs graag willen. De Jonge en Rutte zijn heel hard hun best aan het doen zodat we de focus op Corona houden. Elke twee weken een nep Corona persconferentie, dat gebeurt in elk land, met veel onzekerheid angstpraat en leugens.  Ondertussen wordt de bevolking in de rug aangevallen om te worden lamgelegd.

Tijd voor inzicht en blik op waar het vandaan komt en massale wake up!

(Origineel bericht van Manfred)

Bron :https://newscloud22.nl

 

Who is Klaus Schwab

 

Marcel van Tol  
I came across the explanation below about Klaus Schwab, among others, in a comment. I have tried to find the source but it has not worked. Manfred, that’s all I know.

But because it is important for everyone to find out who Klaus Schwab is, I post the message.

99% of the population does not know who he is; in media and training he is systematically concealed.

Remarkable, but conscious, because this man has more influence than any king or emperor ever had in this world. And that power does not want public attention that can bring nothing and can only undermine …

Working from behind the scenes and letting politicians do the work is then much more effective. Politicians admire Klaus Schwab and are impressed by his power and influence, they carry out assignments for him. That is cowardly and underhanded and also very dangerous because as a citizen you do not know exactly what is going on and where any danger should come from.

But! Those answers have been around for a while now.

In 1970 Klaus founded the World Economic Forum (WEF for short). (Not entirely correct, he first founded the European Management Forum and changed it to the World Economic Forum in 1987. MvT)

As Executive Chairman of his WEF, he has been planning “Globalization” for over 50 years; Western countries must surrender their identity and merge into one global world power. The WEF links politicians, policymakers and multinational companies to shape “Global Control”. National Politicians commit to WEF plans. Only then will you achieve one global power for the entire Western world.

Klaus Schwab believes this brings the control the world needs. In 2020, many of Klaus Schwab’s plans are a reality; The WEF has since grown into a historic power body, consisting of billionaires (from multinational banking, pharmaceuticals, tech and media giants) who work on the WEF together with national governments and provide services to each other. In an economic (and political!) Sense, the WEF billionaires and the WEF partners already completely control the Western world. There has never been such a concentration of unprecedented power in world history.

Klaus Schwab has planned (before 2019) Covid-19 as an instrument for “The Great Reset”. His book “Covid-19: The Great Reset” is full of plans. COVID pass must also be entered; A blood scan will be used to intensively control annually compulsory vaccinations for every citizen of the world. In some countries (including Australia) legal sanctions have already been drawn up (including higher health insurance premiums, exclusion from childcare, travel, education, etc.)

The follow-up plan is ID2020; this brings bio chips & DNA vaccination that must link us (via G5 in the block chain) with control of the brain and immunity. That ties in with the plan; Trans Human Agenda in which people & technology merge.

Presidents, ministers, senior officials (including the Rutte cabinet) attended the annual WEF Symposium Davos, Switzerland, in January 2020. The 2020 theme was “Globalization 4.0” with video presentations, lectures and training sessions. The WEF feeds the Brussels network where politicians lobby fiercely and all work on the WEF agenda. In the WEF elite cartel are the jobs that the politicians are all after. WEF multinationals make deals with national politicians and open doors for each other. The WEF is the pivot in global power formation. Politicians are working collectively (out of self-interest) on the WEF agenda.

The people do not know at all what is going on and have lived in 100% sham democracy for decades. All WEF billionaires, such as the Rockefellers, the Bilderbergers, of which Klaus is also one of them. George Soros and Bill Gates are already extremely ingrained in all vital parts of our Western world. 95% of Radio, TV, print media, medical faculties, training institutions, educational publishers, etc. are owned and dependent on them.

donate
Bill Gates (WEF agenda contributor) finances the WHO (WEF partner) for more than 70% through his Bill & Melinda Gates foundation (WEF partner)! WHO has deep ties to the vaccine industry; Bill Gates was already an investor in 7 vaccine factories because of his passion for vaccines. The WHO operates outside of the scrutiny of the law and in its vaccination “living labs”. Many thousands of people have been injured or killed in India & Africa. Like in 2014, when the WHO vaccinated thousands of women against “Tetanus” in Kenya. 90% miscarried and became infertile. Local doctors filed a lawsuit against WHO. It was found that the population was the target with Tetanus used as a cover-up.

In 2017, under Gates, the WHO will receive Mr. Tedros, charged with genocide in Ethiopia, as the new General Director. He has been called Gates’s “pull doll”. Bill Gates is also founder of GAVI; the Vaccine Alliance (WEF partner), which received a donation of 350 million from our country and from project ID2020; Intended to provide world citizens with (nano) bio chips and annual vaccinations. The Bill Gates project id2020 has been embraced by the WEF and has become part of the Trans Human Agenda. No coincidence; all ID2020 founders (including Microsoft) are in turn WEF partners.

On March 20, Minister Hugo de Jonge, a former primary school teacher without any medical knowledge, appointed Feike Sybesma, WEF committee member, as “independent corona envoy” to find a Covid-19 vaccine supplier. Feike advises AstraZeneca AG (WEF partner), of which his brother Hans is the CEO. Hugo immediately orders hundreds of millions of vaccines.

Cabinets in Western countries, together with WEF multinationals, collectively work on the WEF agenda and are guilty of serious voter deception. There is no doubt that there is no democracy. The political system is rapidly changing into a dictatorial system in which the population has nothing to say. It is important that so many people start to realize what Klaus Schwab and Co (World Economic Forum) has all planned. And how far politicians worldwide have been encapsulated, bribed and brainwashed to make the WEF goals possible.

Citizens’ focus has long ceased to be on the Corona hoax, and how dangerous it may or may not be. Covid does not pose any threat in itself. But when everyone is doing that, that’s the distraction these elite billionaires want. De Jonge and Rutte are doing their best to keep the focus on Corona. A fake Corona press conference every two weeks, that happens in every country, with a lot of uncertainty, fear talk and lies. In the meantime, the population is being attacked from behind to be paralyzed.

Time for insight and insight into where it comes from and massive wake up!

(Original message from Manfred)
Source:https://newscloud22.nl/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp