fbpx
Nr 28 They say we are anti vaxers ,REALLY!

Juist mijn mening corect of fout***Just my opinion right or wrong

Hoi

Hier zit ik dan op een zondag avond 3 oktober 2021,te kijken naar een docu op vtm de belgische comercieele tv waar in antivaxeres en vaccin pro’s elkaar zwart maken.Velen van hen hebben gelijk maar langs beide kanten zitten de geld wolven; Zelf heb ik al 44jaar de chronische bronchitis ik mag dan ook naar mijn bescheiden mening spreken van een aanzienlijke ervaring, Nu om het even kort te houden mijn moeder wou me aan de leeftijd van 17 nogmaals het genees middel geven, weg met die rommel zei ik ,want het zijn helemaal geen geneesmiddelen maar pijn stillers

Ik maakte koorts maar toch at ik voor de energie die ik nodig had voor de ziekte uit mijn lichaam te verjagen. Zo eten en zo ziek zei mijn moeder maar het werkte wel,

Nu voor mij geen vaccin , en zeker geen verplichting.

Dit is zeer contradictionair en er word dan ook grondig misbruik van de onwetendheid gemaakt.

Als je zwak bent kan je eventueel sterven , en om sterk te zijn heb je de energie nodig die in de voeding zit,het lijkt mij dan ook zeer aannemelijk dat deze dingen ons niet willen doden zij hebben gast heren nodig om te overleven ,Dit gezegt zijnde ouderen nemen moeilijk de energie op uit de voeding en zwaarlijvigen hebben minder enerrgie om hubn imumsysteem te voorzien van de nodige energie.

Als ik hoor wat een italiaans parlementslid Sara Cunial zegt dat iedere keer die virioloog op de rai verschijn 2000€ krijgt dan mag de pandemie heel lang duren voor die gasten toch?

Ik vermoed dat de situatie wel overal het zelfde zal zijn maar ja je word al gauw versleten als complotdenker.

Ik ben dan ook eerder de kant wat sommige antivaxers noemen maar het gaat hiet niet om een gewoon vaccin,

Kritisch bekeken kan je toch wel stellen dat dit een goed bisiness plan is voor de vaccinreuzen .

Het heeft dan ook nooit gegaan over gezondheid gegaan,maar over controle maar dan totale controle ,macht en de onuitputtelijke hebzucht van de corruptie het grootste virus.

Covid 19 de grote reset een zot boekske van Klaus Schwab met een nazi verleden, uit gebracht in 2019 waarschijnlijk geschreven 2018 hij had waarschijnlijk een glazzen bol voor deze voorspelling,

Zelf sprak ik reeds in 2017 van een complot dat de wereld plat ging tegen 2 a 3 jaar met een muntstuk van 5 eurocent met een masker .IK WAS EEN GEK ! Kijk nu! Bron geruchten op het internet blijkbaar geen complot theorie eeerder praktijk de uitslagen zijn bekent toch?

Als je de video van Rosa Koire een us ex parlementslid bekijkt waar in zij de pijlpunten aanhaalt van agenda 21 genoemt naar de 21 eeuw. De jaren 2020,2025,2030,2050.

Als ik dan enkele tijd nadien voor de buitenlanders hier een franstalig belgisch minister namelijk Paul Magnettte welke doodleuk op de opsomming van de journalist dat de economie heel kapot gaat, antwoord met het zal zich allemaal wel stabilizeren in 2050!

Hoeveel bewijs heb je dan nodig om te beseffen dat het hier helemaal niet gaat om mensen te beschermen..MAAR SUPER CORUPTIE!

Verplicht deze sit in je lijf laten spuiten NO WAY BEKIJK DE VIDEO

Dr. Carrie Madej

Hi

Here I am on a Sunday evening October 3, 2021, watching a documentary on vtm Belgian commercial TV where antivaxeres and vaccine pros make each other black. Many of them are right, but there are money wolves on both sides; I myself have had chronic bronchitis for 44 years, so in my humble opinion I can speak of a considerable experience, now to keep it short my mother wanted to give me the medicine again at the age of 17, get rid of that mess I said because they are not medicines at all but painkillers
I was running a fever, yet I ate for the energy I needed to drive the disease out of my body. So eating and so sick my mother said but it worked,
Now no vaccine for me, and certainly no obligation.
This is very contradictory and there is a lot of abuse of ignorance.
If you are weak you can possibly die, and to be strong you need the energy that is in the food, so it seems very plausible to me that these things don’t want to kill us they need hosts to survive, this sayt, the elderly have difficulty absorbing the energy from the diet and the obese have less energy to supply the hub’s immune system with the necessary energy.
When I hear what an Italian parlementsmember  Sara Cunial says that every time that viriologist appears on the rai,he get 2000€ the pandemic can last a very long time for those guys, right?
I suspect that the situation will be the same everywhere, but you soon become worn out as a conspiracy theorist.
I am therefore rather the side what some call antivaxers, but it is not about an ordinary vaccine,
From a critical point of view, you can say that this is a good business plan for the vaccinegiants
It has therefore never been about health, but about control but then total control, power and the inexhaustible greed of corruption, the biggest virus.
Covid 19 the big reset a crazy book by Klaus Schwab with a Nazi past, released in 2019 probably written 2018 he probably had a glass ball for this prediction,
I myself already spoke in 2017 of a conspiracy that the world would flatten by 2 or 3 years with a coin of 5 euro cents with a mask. I WAS A CRAZY! Watch now! Source rumors on the internet apparently no conspiracy theory rather practice the results are there now right?
If you watch the video of Rosa Koire a US ex member of parliament where she cites the arrowheads of agenda 21 named after the 21st century. The years 2020,2025,2030,2050.
Some time later, when I answer a French-speaking Belgian minister for the foreigners here, namely Paul Magnet, who casually responds to the journalist’s summary that the economy is going down, it will all stabilize in 2050!

How much evidence do you need to realize that this isn’t about protecting people at all…BUT SUPER CORUPTION!

Mandatory to have this sit sprayed in your body NO WAY PLEASE LOOK VIDEO BELOW

Dr. Carrie Madej: First U.S. Lab Examines “Vaccine” Vials, HORRIFIC Findings Revealed

 This video on rumble Published September 29, 2021

last time we checked there were over 1400000 vieuws

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp