fbpx

Nederlands

Tijdens deze bijeenkomst van een adviescommissie van de FDA op 22 oktober 2020 werd deze ppp ( https://www.fda.gov/media/143557/download ) getoond. De zestiende slide bevat een voorlopige lijst van mogelijke bijwerkingen die de coronavaccins kunnen hebben.

Dit is een zorgwekkende presentatie, aangezien medewerkers van de FDA op de hoogte zijn van het feit dat coronavaccins mogelijk dodelijke bijwerkingen hebben. Deze handelswijze is ook in strijd met het voorzorgsprincipe, dat bepaalt dat een medische ingreep bewezen veilig moet zijn voordat hij op de markt mag komen, schrijft website GreenMedInfo.

Code van Neurenberg: Als van tevoren bekend is dat het product mogelijk schade veroorzaakt, of zelfs leidt tot de dood, en het wordt toch op de markt gebracht zonder het publiek te informeren over de risico’s, is dat in strijd met de ethische onderzoek principes van de Code van Neurenberg, aldus de website. Op de lijst van bijwerkingen staat opmerkelijk genoeg ook transverse myelitis, een aandoening die werd geconstateerd bij verschillende proefpersonen die meededen aan de vaccinonderzoeken. Ook narcolepsie staat op de lijst, een aandoening die veel mensen opliepen nadat ze het Mexicaanse griepvaccin hadden gehaald.

Meer mogelijke bijwerkingen: het syndroom van Guillain-Barré (hoort bij transverse myelitis), acute gedissemineerde encefalomyelitis, stuiptrekkingen, hersenontsteking, beroertes, allergische reacties, artritis en auto-immuunziektes.

acute gedissemineerde encefalomyelitis https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/acute-disseminated-encephalomyelitis-adem/item41694

ADEM staat voor Acute Disseminated Encephalomyelitis (Ned.: acute gedissemineerde encefalomyelitis). Dit is een aandoening van je centrale zenuwstelsel. Dat zijn je hersenen en je ruggemerg. De ziekte ontstaat snel (acuut) en verspreid zich over het hele zenuwstelsel (gedissemineerd). Het is vrij zeldzaam en het komt voornamelijk bij kinderen voor. ADEM is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat je afweersysteem zich plotseling tegen delen van je eigen lichaam keert. Bij ADEM valt je afweersysteem de myelineschede van het centrale zenuwstelsel aan, waardoor deze afgebroken wordt. De myelineschede is een soort isolatielaag rond je zenuwen. Signalen vanuit je hersenen worden met een myelineschede sneller doorgegeven dan zonder.

Oorzaak van ADEM: kan ook door een vaccinatie tegen bovengenoemde ziekten veroorzaakt worden. Een vaccin bevat namelijk een inactieve ziekteverwekker waar je afweersysteem op reageert.

Multiple sclerose (MS) is ook een ziekte waarin de myelineschede aangetast wordt door je eigen immuunsysteem. Het belangrijkste verschil met ADEM is dat ADEM zich maar eenmalig voordoet en MS een chronische en progressieve ziekte is. Bij MS wordt er dus na verloop van tijd steeds meer myeline aangetast, terwijl er bij ADEM slechts één aanval is en daarna niet meer. Soms blijkt bij een klein percentage van de mensen die ADEM gehad hebben toch MS te ontstaan op latere leeftijd. Mogelijk was de ADEM aanval dan toch een MS aanval.

Symptomen van ADEM: De symptomen van ADEM ontstaan meestal enkele dagen tot vier weken na een ziekte of vaccinatie. De klachten kunnen heel snel op komen zetten, vaak binnen enkele uren tot een dag. De symptomen kunnen per persoon variëren en zijn afhankelijk van hoe hevig de aanval is. Enkele veel voorkomende symptomen zijn: Aanhoudende koorts.; Langdurige, ernstige hoofdpijn.; Verwardheid, duizeligheid en soms zelfs coma.; Evenwichtsproblemen.; Wazig of dubbel zien.; Slikproblemen.; Taalproblemen (afasie).; Verminderde kracht in armen en/of benen. transverse myelitis, meestal 1e symptoom van MS Transversale myelitis en sterfte tijdens Covid-19 vaccin proeven – “geen reden tot bezorgdheid”? | Stichting Vaccin Vrij – het filmpje: https://youtu.be/RoWRrtazgN8

WAT IS TRANSVERSALE MYELITIS?

De link tussen vaccins en transversale myelitis is al tijden bekend. Uit een wetenschappelijk onderzoek uit 2009 met de titel: “Transverse myelitis and vaccines: a multi-analysis” komt het volgende (vertaalde) citaat – met de verduidelijking eronder: “Transverse myelitis is een zeldzaam klinisch syndroom waarbij een immuun-gemedieerd proces neurale schade aan het ruggenmerg veroorzaakt. De pathogenese van transversale myelitis is meestal van autoimmune aard en wordt veroorzaakt door verschillende factoren waaronder vaccinatie.” Met andere woorden: wetenschappelijk onderzoek heeft geconstateerd dat vaccins een auto-immuunreactie kunnen veroorzaken waarbij het lichaam zichzelf ‘aanvalt’ wat schade aan de zenuwbanen in het ruggenmerg kan veroorzaken.

We hebben 37 gerapporteerde gevallen van transversale myelitis bekend gemaakt die verband houden met verschillende vaccins, waaronder die tegen het hepatitis B-virus, mazelen-bof-rubella, difterie-tetanus-kinkhoest die aan zuigelingen, kinderen en volwassenen worden toegediend. In de meeste van deze gerapporteerde gevallen was het tijdsbestek tussen enkele dagen en 3 maanden, hoewel er ook werd aangegeven dat dit een langere periode van enkele jaren kan zijn.”

Transversale myelitis kan worden veroorzaakt door vaccins die volgens het Rijksvaccinatieprogramma’s worden toegediend en tot enkele jaren na toediening van het vaccin optreden.

 

Inglish

This ppp (https://www.fda.gov/media/143557/download) was shown at this FDA advisory committee meeting on Oct. 22, 2020. The sixteenth slide contains a preliminary list of possible side effects that the corona vaccines can have.
This is a worrying presentation, as FDA officials are aware that corona vaccines have potentially deadly side effects. This practice also violates the precautionary principle, which states that a medical procedure must be proven safe before it can be marketed, writes website GreenMedInfo.
Nuremberg Code: If it is known in advance that the product may cause harm or even lead to death, and it is nevertheless marketed without informing the public of the risks, it is contrary to the ethical research principles of the Nuremberg Code, the website said. Remarkably, the list of side effects also includes transverse myelitis, a condition that was observed in several subjects enrolled in the vaccine studies. Narcolepsy is also on the list, a condition that many people contracted after taking the swine flu vaccine.
More possible side effects: Guillain-Barré syndrome (associated with transverse myelitis), acute disseminated encephalomyelitis, convulsions, encephalitis, strokes, allergic reactions, arthritis and autoimmune diseases.
Acute Disseminated Encephalomyelitis
ADEM stands for Acute Disseminated Encephalomyelitis. This is a condition of your central nervous system. That’s your brain and your spinal cord. The disease develops quickly (acute) and spreads throughout the nervous system (disseminated). It is quite rare and mainly occurs in children. ADEM is an autoimmune disease. This means that your immune system suddenly turns against parts of your own body. In ADEM, your immune system attacks the myelin sheath of the central nervous system, causing it to break down. The myelin sheath is a kind of insulating layer around your nerves. Signals from your brain are transmitted faster with a myelin sheath than without.
Cause of ADEM: Can also be caused by a vaccination against the above diseases. A vaccine contains an inactive pathogen that your immune system reacts to.
Multiple sclerosis (MS) is also a disease in which the myelin sheath is affected by your own immune system. The main difference from ADEM is that ADEM only occurs once and MS is a chronic and progressive disease. Thus, with MS, more and more myelin is affected over time, while with ADEM there is only one attack and then no more. Sometimes a small percentage of people who have had ADEM develop MS later in life. Possibly the ADEM attack was an MS attack after all.
Symptoms of ADEM: The symptoms of ADEM usually develop a few days to four weeks after an illness or vaccination. The complaints can come on very quickly, often within a few hours to a day. The symptoms can vary from person to person and depend on how severe the attack is. Some common symptoms are: Persistent fever; Prolonged, severe headache. Confusion, dizziness and sometimes even coma. Balance problems .; Blurred or double vision. Swallowing difficulties .; Language problems (aphasia) .; Decreased strength in arms and / or legs. transverse myelitis, usually 1st symptom of MS Transverse myelitis and death during Covid-19 vaccine trials – “no cause for concern”? | Vaccine Vrij Foundation – the video: https://youtu.be/RoWRrtazgN8
WHAT IS TRANSVERSAL MYELITIS?
The link between vaccines and transverse myelitis has been known for a long time. From a 2009 scientific study entitled: “Transverse myelitis and vaccines: a multi-analysis” comes the following (translated) quote – with the clarification underneath: “Transverse myelitis is a rare clinical syndrome involving an immune-mediated neural damage process. to the spinal cord. The pathogenesis of transverse myelitis is usually of an autoimmune nature and is caused by various factors including vaccination. ” In other words, scientific research has found that vaccines can trigger an autoimmune response in which the body “attacks” itself, causing damage to nerve pathways in the spinal cord.
“We have disclosed 37 reported cases of transverse myelitis associated with various vaccines, including those against hepatitis B virus, measles-mumps-rubella, diphtheria-tetanus whooping cough given to infants, children and adults. In most of these reported cases, the time frame was between a few days and 3 months, although there were indicated that this could be a longer period of several years. ”
Transverse myelitis can be caused by vaccines that are administered according to the National Immunization Programs and that occur up to a few years after administration of the vaccine.

https://drive.google.com/file/d/1Als93NfmcprMKkY4FgUmg6v3doOSJyUz/view (VAERS-rapport in opdracht van CDC)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/attachment_data/file/964207/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__1_.pdf (Brits rapport)

https://www.frontnieuws.com/covid-19-vaccinatie-steeds-meer-bijwerkingen-en-sterfgevallen-wereldwijd/

https://healthimpactnews.com/2021/death-rates-skyrocket-in-israel-following-pfizer-experimental-covid-vaccines/

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=e6b37aec-89c0-44b5-be90-d2376c84bfcb

https://www.xandernieuws.net/algemeen/frans-universitair-onderzoek-constateert-tientallen-tot-honderden-keren-hogere-sterfte-door-pfizer-vaccin/

https://childrenshealthdefense.org/defender/israel-pfizer-vaccine-killed-more-elderly-than-covid/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=7ab61c63-bdc0-423a-89ec-c0dfb0a560a0

https://www.frontnieuws.com/vs-tot-nu-toe-19-907-ongewenste-covidvaccin-voorvallen-waaronder-1-095-sterfgevallen-en-3-767-ernstige-kwetsuren/

https://www.frontnieuws.com/immunoloog-pfizer-moderna-vaccins-kunnen-langdurige-chronische-ziekte-veroorzaken-die-pas-na-jaren-aan-het-licht-komen/

https://www.ninefornews.nl/vaccinatie-israel-dit-is-een-nieuwe-holocaust/

https://www.ninefornews.nl/vaccinatiedrama-ze-prikken-onze-grootouders-gewoon-weg/

https://www.ukcolumn.org/article/why-there-correlation-between-vaccine-rollout-and-increased-covid%E2%80%9319-mortality

https://jdreport.com/mrna-inactiveert-tumoronderdrukkende-eiwitten-wat-betekent-dat-het-kanker-kan-bevorderen/?utm_source=webpushr&utm_medium=push&utm_campaign=108062

https://www.xandernieuws.net/algemeen/deze-vaccins-zijn-het-beste-wat-ons-kon-overkomen-een-bloemlezing/

https://www.frontnieuws.com/poolse-arts-bespot-critici-van-covid-19-vaccin-terwijl-hij-de-injectie-neemt-overlijdt-enkele-dagen-later/

https://www.ninefornews.nl/klokkenluider-25-bewoners-duits-verzorgingstehuis-sterft-na-pfizer-vaccin/

https://www.ninefornews.nl/34-vrouwen-krijgen-miskraam-of-doodgeboren-baby-na-coronavaccin/

https://hpv-vaccine-side-effects.com/covid-19-vaccine-side-effects-world-map/ (heel volledig!)

https://prezi.com/i/gw4zv2c_cwrb/anecdotal-experiences-cvv/ (eens door te scrollen)

http://waarheid.tv/images/2021/0601/20210208-VAERS.pdf ( eens door te scrollen)

https://niburu.co/het-complot/16014-68-vaccinatiedoden-in-twee-spaanse-verpleeghuizen-en15-in-een-nederlandse

https://niburu.co/binnenland/16011-vaccinatiedoden-horen-bij-het-nieuwe-normaal

https://ejbron.wordpress.com/2021/02/18/frankrijk-50-70-van-met-astrazeneca-gevaccineerd-verplegend-personeel-vertoont-ernstige-bijwerkingen/

https://www.legitim.ch/post/schock-bericht-aus-england-mrna-impfstoff-verursacht-978-neue-augenerkrankungen-und-173-tote

https://childrenshealthdefense.org/defender/latest-data-cdc-vaers/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=5f0e8dbf-63c4-4521-ae4e-753afbcf52bc
( Een derde van de sterfgevallen gemeld aan CDC nadat COVID-vaccins binnen 48 uur na vaccinatie )

https://www.frontnieuws.com/sterfgevallen-verlamming-invaliditeit-bijwerkingen-van-vaccins-worden-nog-steeds-ontkend/

https://www.frontnieuws.com/spanje-tweede-pfizer-prikken-stopgezet-nadat-46-verpleeghuisbewoners-na-eerste-prik-zijn-overleden/

https://www.breitbart.com/health/2021/02/22/italy-dozens-of-teachers-sick-after-receiving-coronavirus-vaccine/

https://www.xandernieuws.net/algemeen/22-bewoners-verpleeghuis-amersfoort-overleden-na-eerste-vaccinatie/

https://www.xandernieuws.net/algemeen/22-bewoners-verpleeghuis-amersfoort-overleden-na-eerste-vaccinatie/

https://tapnewswire.com/

https://www.pravda-tv.com/2021/02/ein-drittel-der-todesfaelle-die-nach-covid-impfungen-gemeldet-wurden-ereigneten-sich-innerhalb-von-48-stunden/

https://www.frontnieuws.com/nu-85-vaccins-gerelateerde-sterfgevallen-gemeld-in-zweden/

https://www.frontnieuws.com/vaccinschade-attentie-verontrustende-beelden/

https://www.ninefornews.nl/verpleegkundige-laat-zich-vaccineren-tegen-corona-en-wordt-ziek-corona/

https://niburu.co/het-complot/15948-een-verwoestende-vicieuze-cirkel-van-doden-en-coronavaccinaties

https://www.frontnieuws.com/tragedie-in-spanje-761-ouderen-stierven-in-een-week-in-verpleeghuizen-de-meesten-van-hen-na-te-zijn-gevaccineerd/

https://niburu.co/buitenland/15981-in-het-meest-gevaccineerde-land-vallen-de-doden-als-rijpe-appelen-uit-de-boom

https://davidicke.com/2021/02/10/at-least-36-people-develop-blood-disorder-and-a-doctor-dies-after-receiving-pfizer-or-moderna-covid-vaccines-as-experts-probe-potential-link-between-shots-and-the-rare-condition/

https://davidicke.com/2021/02/10/shocking-covid-fake-vaccine-reactions-the-cult-and-its-silicon-valley-and-media-operatives-and-gofers-dont-want-you-to-see-please-share-to-protect-others-from-the-same/

https://commonsensetv.nl/schokkend-overheidsrapport-vaccineren-doe-het-nou-niet/

https://www.ninefornews.nl/kerngezonde-verpleegster-verlamd-na-tweede-dosis-coronavaccin-er-is-een-verband-zeker-weten/

https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/klokkenluider-berlijns-verzorgingstehuis-een-kwart-van-de-gevaccineerden-stierf-binnen-enkele-weken/

https://www.frontnieuws.com/klokkenluider-uit-berlijns-verpleeghuis-verschrikkelijke-sterfgevallen-na-vaccinatie/

https://www.frontnieuws.com/de-komende-genocide-van-schadelijke-covid-vaccinaties-en-wiens-schuld-het-is/

https://www.ninefornews.nl/schok-36-jarige-arts-sterft-na-tweede-dosis-coronavaccin/

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?EVENTS=on&PAGENO=34&PERPAGE=10&ESORT=&REVERSESORT=&VAX=(COVID19)&VAXTYPES=(COVID-19)&DIED=Yes

https://michael-mannheimer.net/2021/02/04/deutscher-toxilologe-und-immunloge-corona-massenimpfung-ist-vorsaetzliche-koerperverletzung/

https://www.xandernieuws.net/algemeen/twee-ziekenhuizen-stoppen-met-astrazeneca-vaccin-vanwege-hoog-aantal-bijwerkingen/

https://www.newstarget.com/2021-02-17-young-nurse-suffers-hemorrhage-covid-vaccine.html

https://www.frontnieuws.com/duitsland-reeds-113-mensen-overleden-na-covidvaccinatie/

https://rivercitymalone.com/health/covid-vaccine-chorea/

https://www.brighteon.com/73941e50-9e3a-41bb-8355-02f4020855b1

https://www.frontnieuws.com/opnieuw-een-spaans-verpleegtehuis-die-na-het-vaccineren-van-zijn-bewoners-doden-22-te-betreuren-heeft/

https://www.frontnieuws.com/dodelijke-gezondheidsbescherming/

https://niburu.co/gezondheid/15968-een-nare-bijwerking-van-het-coronavaccin-is-de-dood

https://www.frontnieuws.com/keulen-drie-personen-overleden-na-coronavaccinatie-tot-nu-toe-69-sterfgevallen-na-vaccinatie-in-duitsland/

https://vidmax.com/video/201608-the-cdc-s-own-covid-vax-death-report-is-frightening-and-proves-all-injections-should-be-halted-immediately

https://www.youtube.com/watch?v=kf6NDIiE3Tw ( Woman’s severe reaction to Pfizer COVID vaccine prompts investigation )

https://www.youtube.com/watch?v=hHawQajDWlc ( Concerns mount as Norway investigates link between Pfizer vaccine and 30 fatalities)

https://www.rt.com/news/512736-israel-facial-paralysis-13-covid-vaccine/

https://www.xandernieuws.net/algemeen/wetenschappers-bezorgd-dat-covid-vaccins-op-termijn-kanker-kunnen-veroorzaken/

https://healthimpactnews.com/2021/181-dead-in-the-u-s-during-2-week-period-from-experimental-covid-injections-how-long-will-we-continue-to-allow-mass-murder-by-lethal-injection/print/

https://www.frontnieuws.com/vk-verpleegtehuis-24-bewoners-een-derde-overleden-in-3-weken-na-experimentele-mrna-covid-injecties/

https://www.frontnieuws.com/sterfgevallen-na-corona-vaccinatie-louter-statistisch-te-verwachten-volgens-autoriteiten/

https://eindtijdnieuws.com/de-spars-pandemie-van-2025-tot-2028/

https://www.brighteon.com/2bf4faf2-09c6-4fd5-be59-77cd0232e2db

https://www.frontnieuws.com/spanje-23-sterfgevallen-na-vaccinatie-met-pfizer-biontech-vaccin/

https://healthimpactnews.com/2021/cna-nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/

https://childrenshealthdefense.org/defender/california-man-dies-covid-vaccine-cause-death-unclear/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=458444e0-b338-4707-afa3-26b6aad0aa13

https://childrenshealthdefense.org/defender/healthcare-worker-dies-4-days-after-second-pfizer-shot/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=458444e0-b338-4707-afa3-26b6aad0aa13

https://childrenshealthdefense.org/defender/329-deaths-9516-other-injuries-reported-following-covid-vaccine-cdc/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=458444e0-b338-4707-afa3-26b6aad0aa13

https://prepareforchange.net/2021/01/07/covid-19-vaccine-bombshell-fda-documents-reveal-death-21-serious-conditions-as-possible-adverse-outcomes/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9121851/Coronavirus-vaccine-Expert-calls-Chinas-Sinopharm-COVID-19-vaccine-unsafe-world.html?ito=push-notification&ci=66499&si=22081820

https://healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/

https://debataafschecourant.wordpress.com/2021/01/25/duitsland-covidvaccinatie-veroorzaakt-sterftegolf/

https://www.lifesitenews.com/news/fda-death-heart-attacks-stroke-blood-disorders-all-possible-side-effects-of-covid-vaccine

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message4693253/pg1?c1=1&c2=1&disclaimer=Continue

https://www.ninefornews.nl/helft-bewoners-verzorgingstehuis-krijgt-corona-na-coronavaccin-spaanse-overheid-grijpt-in/

https://www.ninefornews.nl/jonge-arts-raakt-verlamd-na-coronavaccin-van-pfizer-familie-luidt-noodklok/

https://www.ninefornews.nl/per-dosis-veroorzaken-coronavaccins-nu-al-50-keer-meer-bijwerkingen-dan-griepprik/

https://www.ninefornews.nl/categorie/buitenland/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210116_96981562?hkey=&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ochtend&adh_i=9323192507fefd7d032b3a9b423e9e28&imai=1d75e8bb-a42b-4260-9e3d-21f0827cd5ff&adh_i=9323192507fefd7d032b3a9b423e9e28&imai=1d75e8bb-a42b-4260-9e3d-21f0827cd5ff&M_BT=845830256029

https://www.zerohedge.com/covid-19/rate-adverse-reactions-covid-vaccines-already-50x-higher-flu-shot

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/impfstart-in-deutschland-pflegekraefte-scheuen-corona-impfungen-17132199.html

https://www.xandernieuws.net/algemeen/zwitser-die-als-een-van-de-eersten-covid-vaccin-kreeg-gestorven/

https://www.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html

https://www.naturalnews.com/2021-01-15-23-people-died-coronavirus-vaccines-norway.html#

https://www.patriote.info/videos/vaccins/video-une-femme-vaccinee-avec-le-vaccin-covid19-de-moderna-est-prise-de-secousses-severes-handicapantes-trois-jours-apres/?fbclid=IwAR0DxUAJ04DC3MXokffgPitRxH7fLEW2x7fEtHuEmB6UxoR7u8nzUrH8tUM

http://tapnewswire.com/2021/01/official-u-k-report-advises-anyone-taking-any-other-medications-not-to-get-the-pfizer-covid-vaccine/

https://www.zerohedge.com/covid-19/portuguese-nurse-dies-suddenly-after-receiving-covid-vaccine?utm_campaign=&utm_content=Zerohedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletter

https://davidicke.com/2021/01/04/why-people-may-start-dying-after-mrna-vaccine/

https://brandnewtube.com/watch/professor-dolores-cahill-phd-i-would-sue-if-i-was-forced-to-inject-covid-vaccine_gYDXdTdEr4lLVpI.html

https://www.newstarget.com/2021-01-04-covid-vaccines-improper-storage-temperatures.html

https://www.youtube.com/watch?v=duvTM0PkGdo&feature=youtu.be

https://sharylattkisson.com/2020/12/cdc-more-than-5000-covid-19-vaccine-recipients-have-reportedly-suffered-health-impact-event/

https://stichtingvaccinvrij.nl/het-covid-vaccin-is-er-en-de-potentiele-bijwerkingen-ook/

https://indignatie.nl/2020/12/16/pfizers-experimentele-covid-19-vaccin-wat-u-niet-wordt-verteld/

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/10/getuigenis-vragen-inzake-het-vaccin-t-a-v-minister-vandenbroucke/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-weeks-receiving-Pfizer-Covid-19-vaccine.html

https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/14/shocking-report-on-covid-vaccine-adverse-effects-the-roll-out-continues-anyway/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589909020300186?via%3Dihub

https://informedchoicewa.org/covid-19/covid-19-autoimmunity-via-pathogenic-priming/

https://www.naturalnews.com/2020-12-02-biden-installed-fauci-wants-more-control-americans.html

https://www.sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-vaccine-trigger-rare-allergic-reactions

https://vaccineimpact.com/2021/the-new-mrna-covid-vaccines-inject-an-operating-system-into-your-body-not-a-conspiracy-theory-moderna-admits-it/

https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid-19-vaccine-now-banned-on-youtube-and-facebook_qIsNohSIeSgfz2J.html

https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-petition-halt-pfizer-vaccine-efficacy/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=bbd46709-8e18-4db5-800a-5a0279542b94&fbclid=IwAR0LcA81H0eIMf1L6Ezwm4Y6Ose1XC8jekdTVfKcTbJericWvTns2AzRUOg

https://vimeo.com/451411629?outro=1&ref=fb-share&fbclid=IwAR3SnxVAaLipIyi_7RSpxhZKSF33VkX4LstQlusxp885NWyrVRcscBPDh24

https://criigen.org/covid-19-les-technologies-vaccinales-a-la-loupe-video/

https://www.ninefornews.nl/documenten-onthullen-mogelijke-bijwerkingen-coronavaccin-sterfte-21-ernstige-aandoeningen/

https://www.youtube.com/watch?v=wVspnL_3Gko&feature=youtu.be

 

https://www.ninefornews.nl/verpleegster-verlamd-na-coronavaccin-hadden-we-maar-naar-jullie-geluisterd/

https://www.ninefornews.nl/inwoner-californie-sterft-enkele-uren-na-coronavaccin-groot-onderzoek-gestart/

https://www.ninefornews.nl/man-uit-heerenveen-sterft-vlak-na-coronavaccinatie/

https://www.ninefornews.nl/deze-huisarts-vaccineert-zijn-patienten-liever-niet-tegen-corona-onvoldoende-getest/

https://www.ninefornews.nl/2-mensen-in-india-overleden-na-coronavaccin-voor-sommigen-te-riskant/

https://www.ninefornews.nl/arts-gaat-internet-over-ze-zijn-hier-in-dit-land-mensen-aan-het-vermoorden-met-vaccins/

https://www.ninefornews.nl/ernstige-bijwerkingen-coronavaccin-pfizer-leiden-tot-onderzoek/

https://www.ninefornews.nl/gezondheidsexperts-doen-oproep-na-sterfgevallen-in-noorwegen-geef-coronavaccin-pfizer-niet-aan-ouderen/

https://www.ninefornews.nl/het-komt-steeds-dichterbij-10-duitsers-sterven-na-coronavaccin/

https://www.ninefornews.nl/noorse-medicijnagentschap-linkt-13-sterfgevallen-aan-coronavaccin/

https://www.ninefornews.nl/75-jarige-vrouw-levenloos-gevonden-na-tweede-dosis-coronavaccin/

https://www.ninefornews.nl/kroatische-vrouw-overlijdt-dag-na-coronavaccin/

https://www.ninefornews.nl/kijk-vrouw-begint-hevig-te-stuiptrekken-na-coronavaccin-pfizer/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp
error: WERE SORRY BUT , content is protected ,you cannot copy!!