fbpx
NR 20 I have a weird habit it’s called thinking! | DIET WITHOUT DIET

MENU

Inderdaad er is verandering op komst maar ik vrees dat het een giftig geschenk is!Indeed change is on the way but I fear it is a poisonous gift! (translation video not available)

DONT FORGET TO SCROLL DOWN TO SEE AGENDA 21

                WHEN I SAYT IN 2017 THE WORLD GOES FLAT WITHIN 2 A 3 YEARS I WAS  A CONSPIRACY  THINK ER 
LOOK NOW !
COVID -19 HOAX
Triple proof covid 19 is a scam link

THE 3 STEP METHOD FOR ONLINE INCOME CLIC HERE

Ik heb een rare gewoonte het noemt denken !
Het menselijk brein dient om te denken, blijkbaar zijn er een grote meerder heid die dit blijkbaar niet schijnen te weten of vergeten zijn.
Niet om zich te laten omvormen tot een soort van biologische computers ,met corona als softwaere.

DUS LATEN WE EENS EEN STAP JE VAN HET NORMALE DENKEN ZETTEN !
Laten we het doen,

Deze morgen 25 juni 2021 , las ik dat corona de hersenen kan binnen dringen en vernietigen in beperkte mate het schijnt te stoppen na twee cellen,Persoonlijk stel ik mij hier bij wel vragen ,

Stel dat het zo is, er zit wel spul van dat virus in de vaccins !
Hoe rijm je dit?
Mikchael Yeadon ex Ceo bij Pfizer zegt in zijn video deze vaccins zijn experimenteel en daar door onbetrouwbaar,
Hij verteld ook dat de zogenaamde varianten voor 99,7%gelijk zijn !
Volgens de officiële media en autoriteiten een misinformatie!
Maar toch ondanks dit word de propaganda molen terug opgestart van de officiële media en autoriteiten ,
Waar zij beweren dat deze vaccins van dit en dat merk goed zijn voor deze en deze mutatie,
Hoe rijm je dit?

Nu ik ben 62 jaar heb reeds meer dan 4Ojaar chronische bronchitis.
De enige manier waar op ik een besmetting kan krijgen is wanneer men na een warme dag , het naar de avond toe kouder word .
Dat is het moment wanneer je kwetsbaar bent voor elk griep virrus!
Op 18 jarige leeftijd, kreeg ik , ook weer zo een aanval,
Mijn moeder wou me medicijnen,geven, weg met die troep zei ik,
Goed eten zei,ik , iedereen verklaarde me gek,maar binnen enkele dagen verliet de griep/brochittis mijn lichaam,

Het is misinformatie dat men van de koude een griep krijgt is onzin, het speelt er wel een rol in ,
Het is het moment waar bij je kwetsbaar bent wanneer je het koud krijgt dat is het moment dat je een besmetting kan krijgen,

Mijn vader had een dakdekkersbedrijf ,
Mijn oom de broer van mijn vader werkte er ook ,
Wanneer vriezen dat het kraakte hij had nooit kou werd ook nooit tot zelden ziek,

Mogelijks heeft bloeddruk en bloedsomloop er iets met te maken,
Het is toch zo dat ,zelfs als je eet er een verbranding plaats vind in je lichaam,immers voor te kauwen heb je energie nodig voor deze handeling,
Zoals reeds in vorige alinea’s aangegeven , een sterke gezondheid voor een goed weerstand tijdens een ziekteproces , lijkt mij onontbeerlijk.
Wat nu speelt , zijn gewoon dingen die al altijd bestaan hebben het is niks nieuws ,en er waren al altijd mutaties; Deze virussen willen ons niet doden zij hebben gastheren nodig om te overleven.
Toch sterven mensen aan gewone griep,zelfs met een sterke gezond heid stel ik vast.Ik stel ook vast dat de meeste mensen ,medicijnen met bijhorende bijwerkingen nemen,stoppen met voldoende te eten. Ik weet uit mijn ervaring dat dit zeker geen goed idee is het is de ideale optie voor een slechte afloop,en ja zelfs sterven in zeer uitzonderlijke gevallen.DUS EIGENLIJK EEN STERK OPGEBLAZEN PROPAGANDA DE CORONACRISSES

CORONA DE MISLEIDING AGENDA 21 HET DUIVELSPLAN

I have a weird habit it’s called thinking!
The human brain is supposed to think, apparently there are a large majority who seem not to know or have forgotten this.
Not to be transformed into some kind of biological computers, with corona as software.

SO LET’S TAKE A STEP FROM NORMAL THINKING !
Let’s do it,

This morning June 25, 2021, I read that corona can penetrate and destroy the brain to a limited extent, it seems to stop after two cells, Personally I do have questions about this,

Suppose it is, there is stuff of that virus in the vaccines!
How do you rhyme this?
Mikchael Yeadon ex CEO at Pfizer says in his video these vaccines are experimental and therefore unreliable,
He also says that the so-called variants are 99.7% equal!
According to the official media and authorities a misinformation!
Yet despite this, the propaganda mill is restarted from the official media and authorities,
Where they claim that these vaccines of this and that brand are good for this and this mutation,
How do you rhyme this?

I am 62 years old and I have chronic bronchitis for more than 40 years.
The only way I can get an infection is when it gets colder towards the evening after a hot day.
That’s when you’re vulnerable to any flu virus!
At the age of 18, I had, again such an attack,
My mother wanted to give me medicine, away with that shit I said,
Good food I said, everyone thought I was crazy, but within a few days the flu/brochittis left my body,

It is misinformation that people get the flu from the cold is nonsense, it does play a role in it,
It is the moment where you are vulnerable when you get cold that is the moment you can get an infection,

My father owned a roofing company.
My uncle my father’s brother also worked there,
When freezing it cracked he never had it cold never or rarely got sick.Maybe blood pressure and circulation has something to do with it,
It is true that, even when you eat there is a combustion in your body, because to chew you need energy for this action,
As already indicated in previous paragraphs, a strong health for a good resistance during a disease process, seems to me indispensable.
What’s happening now are just things that have always existed, it’s nothing new, and there have always been mutations. These viruses don’t want to kill us they need hosts to survive.
Yet people die from the common flu, even in good health, I note;
I also notice that most people, taking drugs with associated side effects, stop eating enough. I know from my experience that this is certainly not a good idea it is the ideal option for a bad outcome, and yes even death in very exceptional cases.
SO ACTUALLY A HIGHLY INFLATED PROPAGANDA DE CORONACRISSES

CORONA THE DECEPTION AGENDA 21 THE DEVIL PLAN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp